درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > کویت > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. العلاقات الکویتیة ـ الایرانیة: رویة تحلیلیة ، دي ۱۳۷۹
نگاهی عمیق به روابط کویت ـ ایران
ایران و کویت از دیرباز با هم رابطه داشته‌اند و فقط در دوره جنگ ایران و عراق روابط دو کشور به حالت تعلیق درآمده بود. دردوران حمله عراق به کویت و اشغال این کشور، ایران خواستار تحریم عراق شد و از کویت حمایت نمود. طی سالهای اخیر براساس سیاست تنش‌زدایی خاتمی،‌ روابط دو کشور به شکل گسترده‌ای در تمام زمینه‌های دفاعی، سیاسی، اقتصادی و ... گسترش یافت. ایران موقعیت استراتژیک مهمی دارد و لذا کویت مایل به گسترش روابط با تهران است، چراکه کویت کشور کوچکی است که در مثلث ایران،‌ عراق و عربستان محصور شده است. مساله خلیج‌فارس و تاکید بر کلمه فارس در انتهای نام این خلیج و نیز مساله مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ دو مساله مهم در آینده روابط این دو کشور می‌باشد.

۱