درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > -‌۱۳۶۸ > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        از عصر صفویه به بعد نوعی رابطه تعاملی بین سیاست خارجی کشور با نظام بین‌المللی برقرار گردید و در دوره قاجار سیاست بهره‌گیری از قدرت خارجی در مسائل کشوری به اوج خود رسید‌. در زمان محمد رضا شاه پهلوی نیز کشور به سمت یک ائتلاف نامحدود با آمریکا پیش رفت. ساختار نظام بین‌المللی در دوران انقلاب اسلامی‌، دو قطبی و متکی بر دو ابر قدرت آمریکا و شوروی بود‌. در این میان‌، اتخاذ سیاست نه شرقی نه غربی که به‌عنوان یک اصل کلی و ثابت در سیاست خارجی ایران پذیرفته شده‌، علاوه بر استقلال کشور‌، بر گسستن پیوندهای وابستگی به قدرت‌های جهانی تاکید دارد‌.

۱