درگاه دید > موضوعات > نظامی و دفاعی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        فرهنگ حاضر حاوی شمار قابل توجهی از واژگان و اصطلاحات دفاعی و امنیتی در سطوح مختلف راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی است و همه واژه‌های مندرج در آن اعم از واژه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از منظر دفاعی و امنیتی تعریف گردیده‌اند.

۱