درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > کشورهای قفقاز > آذربایجان > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. آذربایجان ، آذر ۱۳۸۸
جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ با فروپاشی شوروی به استقلال رسید، کشور آذربایجان به عنوان بخشی از قفقاز، درطول تاریخ از موقعیت جغرافیایی برتر و کلیدی برخوردار بوده و به سبب این موقعیت همواره در معرض توجه دولت‌ها و قفدرت‌های بزرگ قرار داشته است. موقعیت جغرافیایی و ذخایر نفتی این کشور و داشتن مرزهای طولانی با ایران باعث گردیده کشورهای غربی ازجمله آمریکا و رژیم صهیونیستی توجه خاصی به این کشور نمایند و با نفوذ در سامانه سیاسی حاکم بر این کشور زمینه‌های حضور و تسلط اقتصادی خود را فراهم کنند.

۱