درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > قوه مقننه > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در بررسی مضمون واقعی دموکراسی درمی‌یابیم که آن تنها وسیله محافظت ما علیه استبداد است؛ لذا از چنان منزلت بالایی برخوردار است که باید از آن دفاع کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که دیر یا زود دموکراسی به جایی برسد که مدعی داشتن توانایی پایان دادن به هر مسئله خاصی بر اساس تصمیم اکثریت شود. آغاز این روند نیز به سال 1766، یعنی زمانی که پارلمان انگلستان خواستار قدرت مطلق شد باز می‌گردد. به این ترتیب که هر جایی سنت حکومت قانون نتوانسته است نهادهای دموکراتیک را مهار کند مجالس قانونگذاری نه تنها منجر به «دموکراسی خودکامه» شده‌اند بلکه حتی پس از مدتی به «دیکتاتوری از طریق همه‌پرسی» گرایش پیدا کرده‌اند.

۱