درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > قانون اساسی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        بریتانیا در شرایطی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد که از نظر پاره‌ای صاحب‌نظران این اتحادیه در شرایط دشواری به سر می‌برد. به هر حال با توجه به تمایزطلبی‌های بریتانیا، در شش ماه آینده باید منتظر تنش‌هایی در درون اتحادیه باشیم. با این حال در افق درازمدت و با مدنظر قرار دادن آینده اتحادیه اروپا می‌توان گفت ریاست بریتانیا بر اتحادیه اروپا می‌تواند در مورد مدل‌های ارائه‌شده توسط کشورهای اروپایی برای اقتصاد و سیاست خارجی، برایند مثبتی را فراهم کند. با پیش‌فرض تداوم همیشگی اتحادیه اروپا، چالش‌های موجود و بحث‌های پیرامونی سیاسی و آکادمیک آن می‌تواند در ایجاد زمینه‌های مشترک برای قوام اتحادیه مؤثر باشد.
در حال حاضر ناپایداری نظام سرمایه‌داری بروز بحران‌ها و جنگ‌هایی را سبب شده است. در مدتی که سرمایه‌داری احیا شده ثبات و رشد منظمی یافته بود و برنامه اجتماعی مدون و مداومی را ارائه می‌کرد، جریان روشنفکری عجیبی نیز پدید آمد. اما پس از گذشت سی سال، این نظام مجددا ناپایدار شده، به‌طوری که در طول ۱۵ سال شش بحران عمده اقتصادی را از سر گذرانده است. اکنون جلوه انسانی نظام کاپیتالیستی قاره اروپا در جهت منافع سرمایه‌داری آنگلوساکسون در حال نابودی است. در همین راستا، دلایل محکم و مستندی را می‌توان جهت حمایت از قانون اساسی اروپا ارائه نمود. در نوشتار حاضر برخی از نتایج حاصله از این قانون بیان می‌گردد.

۱