درگاه دید > موضوعات > تاریخ و جغرافیا > تاریخ > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        دیرینه‌شناسی به‌عنوان توصیف شرایط امکان نظام‌های فکری این امکان را فراهم می‌کند که از یک‌سو با ترجیحِ بحث درخصوص «تاریخ فکری» به‌جای «تاریخ اندیشه»، تاریخی غیر از «تاریخِ عدمی» بنویسیم و ازسوی دیگر با تحلیلِ اپیستم‌های نظام‌های فکری معاصر به بررسی شرایط امکان آن بپردازیم؛ شرایطی که طی تجربۀ «تجددِ ایرانی» مستقر شده و به ‌صورت‌‌بندی خاصی از نظام دانایی امکان ظهور داده است. نوشتار حاضر پس از تشریح نگاه دیرینه‌شناسانه، این مسئله را برجسته کرده که رویارویی با تجدد غربی منجربه ازدست رفتن یکپارچگی و وحدتِ ساختاریِ شالودۀ معرفتی در ایران شده است.

۱