درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > بوروکراسی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        از آنجا که ویلسون آمریکایی و وبر آلمانی از پیشگامان و بنیانگذاران نهضت مدیریت دولتی مدرن در کشورهای صنعتی غرب هستند، اکثر مقالات و نوشته ها در رابطه با علم اداره، بوروکراسی و مدبریت دولتی در سده بیستم از آراء این دو متاثر است. لذا در این نوشتار اندیشه‌های این دو شخصیت دانشگاهی در باره اداره، دیوانسالاری و سیاست مورد بحث قرار گرفته است. ویلسون در نظریات خود برتری قوه مقننه را بر قوه مجریه محور قرار میدهد و ویر بر نفوذ بیشتر قوه مجریه معتقد است.

۱