درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > جامعه‌پذیری سیاسی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        جامعه‌پذیری نخست روندی است آموزشی٬ که از اوان کودکی آغاز و در طول زندگی به‌طور مستمر و آرام ادامه دارد و در این مسیر هنجار‌ها و رفتار‌های پذیرفتنی یک ملت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. به تعبیری دیگر٬ جامعه‌پذیری سیاسی موجب انتقال فرهنگ سیاسی می‌شود. فرهنگ سیاسی نیز خود بر مشارکت مردم تاثیر می‌گذارد. تاثیری که می‌تواند در جهت مثبت٬ ثبات حکومت، یا در جهت منفی٬ بی‌ثباتی آن را موجب گردد.

۱