درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > فلسطین > جمعیت > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نویسنده بر این باور است که در متن منازعۀ فلسطین - اسرائیلی، مسئلۀ ترکیب جمعیتی همواره منبع و منشا اختلاف‌نظر بوده است. بسیاری از اسرائیلی‌ها ادامۀ فرایندهای جمعیتی کنونی را تهدیدی برای آیندۀ این رژیم – به‌مثابه دولت یهودی - می‌دانند و خواستار تفکیک سریع جمعیت یهودی از جمعیت فلسطینی، به‌واسطۀ توافق مذاکره‌محور یا به‌واسطۀ اقدامات یک‌جانبه، هستند. گروهی دیگر معتقدند که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و به داده‌هایی اتکا می‌کنند که روندهای بسیار معتدل‌تر را نشان می‌دهند.
۲. The Million Person Gap: The Arab Population in the West Bank and Gaza ، اسفند ۱۳۸۴
شکاف یک میلیون نفری: جمعیت اعراب در کرانه باختری و نوار غزه
هدف گزارش حاضر ارزیابی صحت گزارش‌های دولت خودگردان فلسطین درباره وضعیت جمعیتی کرانه باختری و نوار غزه است تا برآورد درستی از جمعیت این مناطق را از اواسط سال ۲۰۰۴ تا کنون نشان دهد. در سال ۱۹۹۷ دولت خودگردان اولین ارزیابی خود را که شامل پیش‌بینی رشد جمعیت در آینده نیز می‌شد منتشر کرد. این ارزیابی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ را دربرمی‌گرفت. به طور معمول، آمار منتشر شده از سوی دولت خودگردان مورد قبول تمام نهادها و کشورهای بین‌المللی از جمله آژانس‌های دولتی اسرائیل قرار می‌گیرد؛ اما دغدغه نوشتار حاضر این است که متدولوژی، آمارها و روش آمارگیری دوایر دولتی دولت خودگردان هرگز مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
در پژوهشی که تحت عنوان تحولات جمعیتی اجباری در فلسطین صورت گرفت، نشان می‌دهد فلسطینیان در سال ۲۰۰۶، علی‌رغم امواج مهاجرت یهودیان، به نوعی تعادل جمعیتی با یهودیان در فلسطین می‌رسند. پژوهشگران دلیل این امر را گسترش طبیعی جمعیت فلسطین از راه زادو ولد و گسترش غیرطبیعی جمعیت اسرائیل براساس مهاجرت از سرزمین‌های دیگر جهان دانسته‌اند. از سوی دیگر تعدادی از مقامات رژیم صهیونیستی نگرانی خود را از تغییرات جمعیتی ساکنان محدوده خط سبز و کرانه باختری و غزه اعلام کردند.

۱