درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > مناطق ژئوپلیتیک > خلیج فارس، منطقه > سیاست اقتصادی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Life after Oil: Economic Alternatives for the Arab Gulf States ، خرداد ۱۳۸۸
زندگی بعد از نفت: جایگزین‌های اقتصادی برای کشورهای عرب خلیج‌فارس
متن حاضر به بررسی جایگزین‌های اقتصادی برای درآمدهای نفتی کشورهای عرب خلیج‌فارس پرداخته است. به‌نظر نویسنده امروزه همانند چهل سال پیش همچنان موانع مشابهی در راستای تنوع‌بخشی به کسب درآمد اقتصادی در این کشورها وجود دارد. لذا مسیر این تنوع بخشی بسیار مشکل است. درحالی‌که نیمی از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس درحال‌حاضر از مازاد درآمد نفتی بهره می‌برند اما سه کشور دیگر به‌طور فوری نیازمند جایگزین برای درآمدهای نفتی می‌باشند. استراتژی به‌کار گرفته شده برای این مشکل در میان این دو گروه متفاوت می‌باشد. اما دراین‌راستا قدم‌های کوچکی برداشته شده است.
۲. Assessing Alternative Security Frameworks For the Persian Gulf ، شهريور ۱۳۸۳
ارزیابی چارچوبهای امنیتی جایگزین برای خلیج فارس
ایجاد یک چارچوب امنیتی پایدار از روابط، میان کشورهای حوزه خلیج فارس ، که پاسخگوی حداقل نیازهای امنیتی آنها باشد، بدون اینکه باعث افزایش تهدیدات آنها نسبت به همسایگانشان گردد، نیازمند تدوین یک استراتژی جامع اقتصادی، سیاسی و دفاعی است، که یک الگوی منسجم و یکپارچه را در راستای اهداف صلح آمیز تحقق بخشد. در این راستا سه دسته از الگوها و چارچوبهای آلترناتیو را می‌توان در سه مکتب فکری در نظر داشت که عبارتند از : مکتب هژمونیک، مکتب واقع گرا و مکتب امنیت مشترک.

۱