درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > نروژ > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در تاریخ 24 شهریور 1395 هیاتی به ریاست و سرپرستی دکتر سجادپور، رئیس مرکز و آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت خارجه به دعوت موسسۀ نوپی سفری دو روزه به اسلو داشت. نوشتار حاضر به موارد مهم این سفر پرداخته است. امضای یادداشت تفاهم میان موسسۀ نوپی و دفتر مطالعات، میزگرد مشترک دو موسسه و ملاقات با مدیر موسسۀ مطالعات دفاعی نروژ از مهم‌ترین برنامه‌ها و توافقات انجام‌شده در این سفر بوده است.

۱