درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > کشورهای قفقاز > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر به تحلیل و تبیین سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بر اساس رویکرد گفتمانی پرداخته است. نویسنده در ابتدا نحله‌های مختلف رویکرد گفتمانی از جمله سه گفتمان ایدئولوژیک، ژئوپلتیک و فرهنگی - تمدنی را مورد شناسایی قرار داده و سپس چنین استدلال می نماید که گفتمان ژئوپلتیک برای تحلیل سیاست خارجی ایران در منطقه یادشده از قدرت پاسخ‌گویی بیشتری برخوردار بوده و دو گفتمان دیگر بر این سیاست خارجی تنها تاثیری حاشیه‌ای و ثانویه دارند.

۱