درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > يونان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. یونان در مطبوعات ایران ، شهريور ۱۳۸۰
یونان از جمله کشورهای اروپایی است که به سبب تاریخ و تمدن کهن در روابط خارجی و مناسبات فرهنگی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این جهت، گزارش حاضر با ارائه دورنمایی از تاریخ، نظام سیاسی و حکومتی این کشور به بررسی مناسبات سیاسی ایران و یونان بویژه پس از سال ۱۳۵۷ پرداخته است.
موضوعات اصلی این بولتن عبارتند از: روند تحولات روابط و مواضع ایران و یونان در مطبوعات ایران - نگاهی به تاریخ روابط سیاسی ایران و یونان - بررسی روند همکاری‌های اقتصادی - تجاری، فرهنگی و مسایل دفاعی و نظامی در روابط ایران و یونان در مطبوعات ایران.

۱