درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > جنبشها و قیامها > جنبشهای اجتماعی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. تداعيات الحراك الاجتماعي في لبنان وأبعاد الفراغ ، مهر ۱۳۹۴
پیامدهای جنبش اجتماعی در لبنان و فضاهای خالی
نویسنده پس از مروری بر سیر تحولات مربوط به اعتراضات مدنی اخیر لبنان و متن اجتماعی و سیاسی این اعتراضات، هشدار داده که جنبش اخیر (و جنبش‌های مشابه احتمالی آینده)، با توجه به خلأ سیاسی ایجادشده در لبنان در پی بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شکاف میان جریان‌های اصلی سیاسی این کشور شود و عرصة سیاست لبنان را به تنش‌های فرقه‌ای چشم‌گیر سال‌های گذشته برگرداند. با این‌حال، نویسنده بر این باور است که اگر این جنبش بتواند خاستگاه اجتماعی خود را تقویت کند، می‌تواند زمینه را برای ظهور کنشگران سیاسی کمتر فرقه‌گرای جدید در صحنة سیاسی لبنان آماده سازد؛ کنشگرانی که چهرة نظام سیاسی کنونی لبنان را تغییر خواهند داد.
اعتراض سیاسی پدیده‌اي است که تمامی جوامع و حکومت‌ها آن را به نوعی تجربه کرده‌ و می‌شناسند؛ اما با اینکه این پدیده سیاسی اجتماعی همواره وجود داشته است، چهارچوب تحلیلی مشخصی براي تببین آن نیست. هدف اصلی این نوشتار تلاش براي ارائه چهارچوبی تحلیلی براي تبیین مفهوم اعتراض سیاسی است. در نوشتار پیش رو کالبدشکافی دقیقی از مفهوم اعتراض سیاسی بیان شده، رهیافت‌ها و رویکرد تحلیل و تبیین شده و در نهایت تلاش شده است تا با ارائه مدلی سه مولفه‌اي، چهارچوبی نظري براي توضیح مفهوم سیاسی اجتماعی اعتراض سیاسی ارائه شود.
در پس بسیاری از اعتراضات در غرب، کانونی معناساز به نام خلاقان فرهنگی وجود دارد که به تازگی رشد کرده و در ورای معیارهای مدرنیست‌ها و جناح مقابل آن، محافظه‌کاران قرار دارند. همگرایی این جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های بیداری نوین، در یک جنبش عمومی برای تغییر، به تدریج و آرام در حال انجام است. گرچه اشکال سیاسی مشهودی وجود ندارد، ولی عظمت آن را در حرکت‌های بیداری انسانی، عدالت ‌خواهانه با عنوان جنبش تسخیر وال‌استریت آمریکا در حال حاضر شاهد هستیم.

۱