درگاه دید > موضوعات > امنیت، جنگ و صلح > امنیت ملی > (۱۳۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        به باور نویسنده، یکی از مسائلی که در دنیای کنونی از اهمیت شایان توجهی برخوردار بوده و بسیاری از مسائل را جهت داده و بر آن اثر می‌گذارد، پدیدۀ فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی است. نوشتار حاضر تلاش کرده با گردآوری داده‌ها که بیشتر با روش کتابخانه‌ای و بانک اطلاعاتی و تحلیل محتوا و همچنین در نظر گرفتن مکتب کپنهاک صورت گرفته است، ضمن تبیین مقولۀ امنیت، آثار فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر امنیت ملی کشورها به‌ویژه در بعد سیاسی، را مورد توجه قرار دهد.
۲. National Security Implications of Virtual Currency: Examining the Potential for Non-State Actor Deployment ، آذر ۱۳۹۴
مفاهیم امنیت ملی برای ارز مجازی: ارزیابی ظرفیت به‌کارگیری بازیگران غیردولتی
کتاب حاضر حاصل گزارشی است از امکان‌سنجی حضور بازیگران غیردولتی و افزایش قدرت سیاسی/اقتصادی آنها، با استقرار واحد پول مجازی در معاملات. به باور نویسنده، این نوع پول که لزوماً نباید پشتوانۀ هر نوع واحد دیگری را داشته باشد، کاملا ازسوی بازیگران غیردولتی به‌عنوان ابزاری پرداختی پذیرفته شده و افق‌های تازه‌ای را در برابر نظام اقتصادی و حتی سیاسی گشوده است. در نوشتار حاضر این واحد پولی در چشم‌اندازهای فن‌آورانه و نیز سیاسی ـ اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما مهم‌تر از آن این نکته بررسی شده است که آیا این امر می‌تواند در مقاصدی فراتر از یک واحد پولی صرف به‌کار گرفته شود یا خیر؟ بنابراین، نویسنده فرصت‌ها و چالش‌های این نوع واحد پولی برای امنیت، اقتصاد، دفاع، اطلاعات و ... را نیز مطالعه نموده است.
این نوشتار، ضمن مرور مفهوم محیط و خاستگاه و جایگاه آن در رشته‌های مختلف علمی، تلاش دارد چهارچوبی منظم برای اجرای چنین طرح‌های پژوهشی تدوین و پیشنهاد کند. هدف اصلی نوشتار، تدوین و ارائۀ چهارچوبی روش‌شناختی برای پژوهش‌های محیط‌شناسی است. پیش‌فرض کلی نوشتار آن است که ارائۀ این چهارچوب امکان‌پذیر است و با تلفیق رویکردهای مختلف، روش‌شناسی‌های علوم اجتماعی و دغدغه‌های مطالعات امنیتی، می‌توان به تدوین مبنای روش‌شناختی در این حوزه پرداخت.
این نوشتار تلاش دارد تا به اين سوال پاسخ دهد كه دو مفهوم اصلي، يعني عدالت و امنيت ملي در گفتمان اسلامي به عنوان گفتماني كه تعريفي موسع از امنيت نيز ارائه داده، چگونه مفهوم سازي و صورت‌بندي شده است. نویسنده این نوشتار معتقد است، پاسخ آن بايد در مسير توجه به مبناي ديني اين گفتمان و راه‌حل‌هاي برآمده از آن براي پركردن شكاف ميان عدالت و امنيت جستجو شود، زيرا از منظر گفتمان اسلامي، همان طور كه ظلم و تبعيض موجب ناامني و بر هم خوردن احساس امنيت ملي و بين المللي و صلح جهاني است، تحقق و رعايت عدالت در مناسبات داخلي و بين‌المللي، موجب برقراري احساس امنيت در تمامي سطوح مي‌شود.
پيوند ميان امنيت ملي و عدالت كيفري بيشتر با رويكرد كاركردي برجسته شده است. با آنكه عدالت كيفري، مفهومي برخاسته از گزاره‌هاي اخلاقي و بايسته‌هاي حقوق طبيعي است، ولي با بنيادگيري دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. نویسنده بر این باور است که دگرگوني‌هايي مانند بزه‌انگاري گسترده در حوزه امنيت ملي، بزه‌انگاري شروع به جرمِ بيشتر رفتارهاي مجرمانه و اقدام‌هاي تاميني براي تهديدهاي اجتماعي، سبب شده عدالت كيفري در معناي ترازويي ناتراز براي فرد و دولت ظاهر شود. دليل اين ناترازمندي آن است كه امنيت ملي سبب شده عدالت كيفري از جهت كاركرد پويا و پيش‌رو باشد، ولي از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
عدالت و امنيت هر دو از فضايل عالي به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند. نویسنده به بررسی تعريف مفاهيم مذكور و تبيين مواضع بروز تعارض بين «عدالت» و «امنيت ملي» در دو ساحت نظر و عمل؛ پرداخته است كه عبارتند از رويكردهاي امنيت‌محور و عدالت‌محور. وی ضمن نقد اين رويكردها، ديدگاه بديل اسلام كه بر اصل تعامل استوار است را نیز ارائه داده است.
مفهوم عدالت عمدتا در نسبت با برابري و آزادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. هدف اين نوشتار نشان دادن میزان تناظر امنیت و عدالت است. نویسنده همچنین به بررسی فوايد عدالت در كاهش اختلاف، استقرار نظم و ايجاد قانون در جامعه پرداخته است. همچنین نسبت بين عدالت اجتماعي و امنيت ملي نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
محيط جغرافيايي، نمودگاه برهمكنشي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي است و عدالت محيطي، پيوستگاه تعامل و تعادل جُستارهاي محيط جغرافيايي، عدالت و امنيت است. نویسنده بر این باور است که طي دو دهه اخير رويكرد ايجابي به مقوله امنيت، خلق وضعيت مطلوب براي تحقق خواسته‌هاي آحاد جامعه را گريزناپذير كرده است. بر اين پايه، رويكرد عدالت محيطي كه بنيادي جغرافيايي، سياسي و اجتماعي در مقياس‌هاي خرد و كلان دارد، بر بنياد رويكرد امنيت ايجابي، زمينه را براي برابري همگاني فرصت‌ها، تامين حقوق مدني و تامين امنيت پايدار ملي فراهم مي‌كند.
سوال اصلي این نوشتار عبارت است از اينكه چرا با وجود انتقادات گسترده‌اي كه از منظر علم اقتصاد به سياست‌هاي برابري‌گرايانه عدالت اقتصادي وجود دارد، بسياري از دولت‌ها همچنان پيگير برنامه‌هاي عدالت‌خواهانه ـ ولو با رويكرد برابري‌گرايانه ـ هستند. فرضيه پژوهش اين است كه دغدغه امنيت ملي از مهم‌ترين محرك هاي سياست عدالت اقتصادي دولت‌هاست. دولت‌ها به عدالت اقتصادي بها مي‌دهند، چراكه احساس تبعيض و محروميت نسبي در ميان اقشاري از شهروندان را مخل امنيت ملي مي‌دانند. به هر ميزان چنين احساسي قوي و گسترده باشد، پتانسيل‌هاي چالش عليه نظام سياسي و يكپارچگي ملي نيز افزايش خواهد يافت.
مفهوم قدرت نرم که در دو دهه قبل توسط جوزف ناي مطرح شده است، قابلیت طرح و بررسی در زمینه‌ها و گفتمان‌هاي مختلف را دارد. ازجمله می‌توان آن را در ادبیات سیاسی ایرانی اسلامی مطرح و بررسی کرد. یکی از منابع مهم در این ادبیات سیاسی، اندیشه‌هاي سیاسی الهی امام خمینی(ره) است. این نوشتار ابتدا به بررسی مفهوم قدرت نرم در ادبیات رایج سیاسی پرداخته‌، که عمدتا برگرفته از آثار جوزف ناي است. سپس با بررسی آثار و سخنان امام خمینی(ره) به بررسی منابع (فرصت‌ها) ، ابزارها و آسیب‌هاي (تهدیدها) قدرت نرم در اندیشه‌هاي امام خمینی(ره) پرداخته‌ است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۴