درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > طبقات اجتماعی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        اندیشه پست مدرن طبقه را کنار گذاشته و تئوری‌های مبتنی بر طبقات اکنون دیگر مطرح نیست. کنار گذاشته شدن طبقه از گفتمان آکادمیک درست در زمانی مطرح می‌شود که جهانی شدن به شیوه‌ای ملموس، ارتباطات اجتماعی و تضادهای بین‌المللی را بازسازی می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به این مسائل تحولات اجتماعی آن‌چنان تغییر کرده‌اند که تئوری طبقات، نیازمند دیدگاه‌های تازه است. متلاشی شدن ساختارهای اجتماعی به نحوی است که مدل‌های موجود برای طبقه دیگر کارایی ندارد. اصطلاحی که می‌تواند این فرایند را توصیف کند فردگرا شدن است و این به معنی عدم وجود گروه‌های اجتماعی نیست بلکه به معنای متنوع و متمایز شدن گروه‌هاست. اکنون می‌توان ادعا کرد رابطه بین دموکراسی و اقتصاد طبقاتی اهمیت بیشتری یافته است.

۱