درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > غنا > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ایران و غنا از دوستان قدیمی و مؤسسان جنبش عدم تعهد هستند، اخیرا نیز رئیس‌جمهور غنا در صدر هیأت عالی‌رتبۀ سیاسی و اقتصادی شامل بخش خصوصی و دولتی این کشور به تهران سفر کرده است. درهمین‌راستا آقای روحانی، اعلام کرد یکی از اصول سیاست خارجی ایران گسترش و تعمیق همکاری با کشورهای آفریقایی است. این نوشتار، گفت‌وگویی است با آقای جعفر قناد باشی، سفیرسابق ایران در لیبی که به بررسی بیشتر این روابط پرداخته است.

۱