درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > وضع سیاسی و اجتماعی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East ، دي ۱۳۸۱
مشکل چیست؟ برخورد میان اسلام و مدرنیته در خاورمیانه
برای قرنها جهان اسلام در خط مقدم دستاوردهای بشری قرار داشت و مهمترین قدرت نظامی و اقتصادی و رهبر علمی و هنری در تمدن به شمار می‌رفت. غرب در نیمه تاریک جهان قرار داشته و به عنوان کافر و وحشی قلمداد می‌شدند. سپس برخی چیزها عوض شد و غرب به پیروزیهای پیاپی دست یافت، ابتدا در صحنه‌های جنگ و سپس در اقتصاد و تجارت. برنارد لوئیس در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه همه چیز تغییر یافت و نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه توجه‌اش نسبت به دستاوردهای تمدنی و فرهنگی غرب جلب شد.

۱