درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آفریقا > شمال آفریقا > لیبی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Demystifying the Arab Spring ، ارديبهشت ۱۳۹۰
ابهام‌زدایی از بهار عربی
هرچند هر سه انقلاب مصر، تونس و لیبی در مطالباتی همچون احترام به کرامت انسانی و شکل‌گیری یک دولت پاسخگو با هم اشتراک دارند، اما هر یک از این انقلاب‌ها بازتاب‌دهنده نارضایتی‌های اقتصادی و پویایی‌های اجتماعی خاص خود بوده‌اند. دقیقا به همین دلیل چالش‌های پیش روی این انقلاب‌ها هم متفاوتند: تونس باید با شکاف‌های طبقاتی‌ای که در ناآرامی‌های مستمر سیاسی کشور به چشم می‌آیند، مبارزه کند؛ مصری‌ها باید نهادهای حاکمیت خود را بازطراحی کنند و مردم لیبی پس از پیروزی باید آسیب‌های ناش از یک جنگ داخلی خونین را جبران کنند. تاکید لیزا اندرسن در این نوشتار بر این نکته است که آمریکا برای استفاده از فرصت‌های ایجادشده در جریان این رویدادها، باید به این تفاوت‌های مهم توجه داشته باشد.

۱