درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > قانون اساسی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر نکات برجستۀ طرح قانون اساسی سوریه، که توسط روسیه ارائه شده را تحلیل کرده است و به این سوال پاسخ داده است که آیا می‌توان آن طرح را طرح قانون اساسی سوریه نامید یا خیر؟ دراین‌راستا، از روش تحلیل مقایسه‌ای به‌عنوان یک روش علمی استفاده کرده است. همچنین با مقایسۀ این طرح با قانون اساسی دیگر کشورها، میزان همخوانی بین جنبۀ سیاسی و جنبۀ حقوقی این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
توسط ژیسکار دستن پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی برای اروپا پیشنهاد شده است . بر اساس این پیش نویس ، کلیه پیمان هایی که اتحادیه اروپا بر اساس آن تنظیم شده است در سندی واحد گنجانده خواهد شد .پیش نویس این طرح تعریفی بنیادی از ماهیت اتحادیه اروپا ارائه می‌کند.این کنوانسیون در بروکسل مستقر است و کار خود را تا سال آینده ادامه خواهد داد. این طرح به مسائل بحث‌انگیزی می‌پردازد و این سئوال را مطرح می‌کند که اروپای جدید باید چه نام گیرد؟
گر چه مقاله حاضر ریشه بیماریهای اقتصادی،‌سیاسی ، اجتماعی و فرهنگیآفریقا را ناشی از دوره استعمار اروپاییان می‌داند ، لیکن می‌خواهد ثابت کند که کشورهای آفریقایی در دوران استقلال و تدوین قانون اساسی مناسب کوتاهی کرده‌اند. این مجموعه قوانین توسط اقلیت به اکثریت تحمیل شده‌اند. در دوران پس از استقلال نیز تعدیل رژیمهای ملی کافی نبوده و رابطه تبعیض‌آمیز بین اقلیت و اکثریت همچنان برقرار است.مردم آفریقا همچنان از فقر، بدبختی و بیماریها و نهادینه شدن نابرابری رنج می‌برند . این محرومیتها و نابرابریها به اختلافات و تضادهای موجود در جامعه آفریقا دامن خواهد زد.حل و فصل مسالمت‌آمیز این اختلافات تجدید نظر در قوانین اساسی این کشورها و محو قواعد بردگی مدرن را اجتناب ناپذیر می‌کند

۱