درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط قومی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        وضعیت استراتژیک شرق آفریقا از دیرباز سبب شده اقوام مختلف از کشورهایی نظیر ایران، چین، مصر، آشور و فنیقیه در گذر ایام به شرق آفریقا سفر نمایند. در عهد باستان این سفرها باهدف تجارت و فعالیت‌های بازرگانی انجام می‌شد ولی پس از ظهور اسلام گروهی از اعراب و پس از آنان ایرانیان با مهاجرت به آفریقای شرقی در این خطه سکنی گزیدند و حکومت‌های محلی را در نقاط مختلف شرق آفریقا ایجاد نمودند. در این میان نقش ایرانیانی که در قرن سوم و چهارم هجری راهی طولانی را در نوردیدند حائز اهمیت زیادی است. آنان پس از اقامت در سواحل و جزایر این منطقه پادشاهی بزرگی به نام حکومت شیرازی‌ها بنا نهادند که همه شاخص‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شرق آفریقا و قبایل بومی را تحت تاپیر قرار داد.
جهانی شدن که گویا فرایندی اجتناب ناپذیر است، جوامع رو به توسعه را با چالش‌های متعددی روبرو کرده و می‌کند. از ابعاد مهم این رویارویی وضعیت بحران‌زای اقلیت‌های قومی در این جوامع است. بحرانی که می‌تواند تهدید و یا فرصت تلقی شود.در مجموع استحاله فرهنگی در فرایند یکسان سازی جهانی، بزرگترین خطری است که صاحبنظران برای آینده فرهنگهاو خرده فرهنگها پیش‌بینی می‌کنند. گذشته تاریخی ایران شاهد حضور مسالمت‌آمیز اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها در کنار یکدیگر است.با این همه نمی‌توان به شعارهای مبتنی بر افتخارات بسنده کرد؛ چرا که جهان امروز و عصر فردا بقای دولت - ملت‌ها رادر فرایند «جهانی شدن» مشروط به التزام به میثاق‌های بین‌المللی و حفظ حقوق همه شهر وندان می‌کند
مدیریت فرهنگی و سیاسی جوامع متکثر در مقایسه با جوامع یکدست از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است. بررسی مبانی نظری و اصول راهبردی اداره مسائل پیچیده قومی، به نحوی که مسائل و تنش‌های بین قومی و فرهنگی در جامعه در راستای انسجام ملی، توسعه و ترقی اقوام و نظام اجتماعی قرار گیرد از اهم موارد مطروحه است. الگوی مطلوب انسجام ملی در ایران به‌عنوان نمونه مورد مطالعه این مقاله سیاست وحدت در تکثر مبتنی بر حفظ هویت‌های فروملی و تقویت پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین آن‌ها از طریق گفت‌وگوی بین فرهنگی است.

۱