درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > فیلیپین > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Philippine-Iran Relations 50 Years and Beyond ، بهمن ۱۳۹۵
روابط ایران رو فیلیپین؛ 50 سال و فراتر از آن
کتاب حاضر شرحی است بر روابط 50 سال اخیر ایران و فیلیپین که توسط بخش فرهنگی سفارت ایران در فیلیپین و موسسه مطالعات آسیای دانشگاه فیلیپین منتشر شده است. نویسندگان این کتاب که غالبا از دیپلمات‌های ایران و اندیشمندان سیاست خارجی کشور فیلیپین هستند در تلاش‌اند تا با نگاهی جامع، به ارزیابی روابط چند دهه گذشته این دو کشور بپردازند تا ظرفیت‌های افزایش روابط را در آینده معرفی کنند. این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات مختلف در رابطه با موضوع فوق است.

۱