درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > رسانه‌های گروهی > روزنامه‌ها > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        رسانه‌های چاپی از لحاظ چاپ، محتوا، آگهی، نحوه تبلیغات و غیره در حال تغییر هستند. نویسنده در نوشتار حاضر نشان داده که روزنامه‌ها چگونه در میانه یک فرایند بازسازی قرارگرفته‌اند. ناشران روزنامه‌ها به این نکته توجه دارند که محتوا کماکان نقش غیرقابل انکاری دارد واین محتوا است که بیش از هر چیز دیگر عامل انتخاب روزنامه از سوی خواننده است.

۱