درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > ساختار اجتماعی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در عصر حاضر، اطلاعات، دانش و فناوری نرم‌افزاری نقش موثری در امنیت‌سازی و ظهور پدیده جنگ نرم یافته و بدین ترتیب رابطه منطقی میان طبقه متوسط با امنیت و جنگ نرم برقرار شده است. چنین پیوندی فهم وجود یا عدم وجود طبقات اجتماعی در یک جامعه؛ تشخیص اندازه، بزرگی و گسترده طبقه متوسط در جامعه مفروض و رسیدن به یک الگوی مناسب برای ارزیابی نقش و کارکرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم را بسیار با اهمیت کرده است. این نوشتار الگوی مذکور را با چهار معیارساختار طبقاتی جامعه؛ رابطه سازه‌های طبقه متوسط و نظام سیاسی؛ انسجام یا عدم انسجام طبقاتی جامعه؛ رابطه سازه‌های طبقه متوسط و سازمان و هویت طبقه متوسط طراحی کرده است.
اندیشه پست مدرن طبقه را کنار گذاشته و تئوری‌های مبتنی بر طبقات اکنون دیگر مطرح نیست. کنار گذاشته شدن طبقه از گفتمان آکادمیک درست در زمانی مطرح می‌شود که جهانی شدن به شیوه‌ای ملموس، ارتباطات اجتماعی و تضادهای بین‌المللی را بازسازی می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به این مسائل تحولات اجتماعی آن‌چنان تغییر کرده‌اند که تئوری طبقات، نیازمند دیدگاه‌های تازه است. متلاشی شدن ساختارهای اجتماعی به نحوی است که مدل‌های موجود برای طبقه دیگر کارایی ندارد. اصطلاحی که می‌تواند این فرایند را توصیف کند فردگرا شدن است و این به معنی عدم وجود گروه‌های اجتماعی نیست بلکه به معنای متنوع و متمایز شدن گروه‌هاست. اکنون می‌توان ادعا کرد رابطه بین دموکراسی و اقتصاد طبقاتی اهمیت بیشتری یافته است.

۱