درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > تاریخ > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Civism: Cultivating Citizenship in European History ، اسفند ۱۳۷۹
مدنیت‌پروری: توسعه شهروندی در تاریخ اروپا
هدف کلی نویسنده این کتاب، مورد کنکاش قرار دادن رابطه بین شهروندی (منزلت شهروند بودن) و مدنیت‌پروری (ابزارهایی که دولت و یا جامعه برای توسعه اصول مربوط به شهروند ایده‌آل به کار می‌گیرد) از طریق بررسی عام تاریخ اروپاست. نویسنده در نقل تاریخ اروپا توجه خود را بر کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه متمرکز می‌سازد. اهمیت این کتاب از این روست که با فهم بهتری از رابطه شهروندی و مدنیت‌پروری، به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در مسیر تکامل و پیشرفت تمدن غرب ارائه می‌دهد. نویسنده با بررسی پویش‌های مربوط به شهروندی و مدنیت‌پروری در جوامع نوسنگی و کلاسیک کتاب خود را آغاز می‌کند و سپس دوران‌های میانه، رنسانس، اصلاح دینی، روشنگری و عصر جدید را از نظر وضعیت شهروندی و مدنیت‌پروری مورد بررسی قرار می‌دهد.

۱