درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > دموکراسی > (۱۷۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        مدعاي نوشتار حاضر آن است كه استعارۀ امانت مي‌تواند ظرائف دولت و قدرت در منظومۀ اسلامي و مردم‌سالاري ديني را نشان دهد. با امانت‌پنداري دولت و قدرت و استخراج وجوه شباهت‌ها بين امانت و امانت‌داري در امور مادي يا معنوي از يك‌سو و با قدرت و دولت و دولت مردان از سوي ديگر، سرشت قدرت و دولت در اسلام نشان داده مي‌شود. امانت‌داري در وجه عام آن، ارزش مطلق فرامكاني، فرازماني و فرانسلي و اصل غيرقابل تعطيل و استثناناپذير در اسلام است. در اين نوشتار، امانت در سه وجه آن و در تعاملات شش‌گانه و در دو محور امانت‌دهنده و امانت‌گيرنده نظام‌مند شده است.
۱۲. Unveiling the Unknown Face: The Role of the United Nations in Promoting Democracy ، تير ۱۳۹۳
حجاب برداشتن از چهرة ناشناخته: نقش سازمان ملل در ارتقاء دموکراسی
گرایش کلی در بررسی‌های آکادمیک دربارۀ سازمان ملل متحد عمدتاً معطوف به نقش این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین نقش آن در ارتقاء همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی و دیگر اشکال همکاری میان کشورها بوده است. دراین‌میان، یکی از کارکردهای سازمان ملل که مورد بی‌توجهی قرار گرفته، نقش این سازمان در ارتقاء دموکراسی است. نوشتار حاضر ازمنظر نظری، حقوقی، تاریخی و مفهومی به بررسی جایگاه سازمان ملل در ارتقاء دموکراسی در جهان پرداخته است. نویسندگان این موضوع را بررسی کرده‌اند که سازمان ملل تا چه حد در پیشبرد این وظیفۀ خود عمل کردهده و تبلور اقدامات این سازمان در حوزۀ نهادی و هنجاری چگونه بوده است.
هدف اصلی نوشتار حاضر توصیف و تبیین تاثیرات ناشی از جهانی شدن دموکراسی در عرصه بین‌المللی است تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بین‌المللی و کارکرد آنها در سازمان‌های بین‌المللی تحلیل شود. پرسش اصلی نوشتار این است که «جهانی شدن دموکراسی چه تاثیری بر بازیگران بین‌المللی در سازمان‌های بین‌المللی داشته است؟» پژوهش حاضر همچنین چندین پرسش فرعی را مدنظر دارد که شامل ماهیت فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر دولت‌های دموکراتیک ملی، چگونگی ظهور بازیگران ضددولتی و کارکرد آنان در چهارچوب نهادهای بین‌المللی می‌شود. روش پژوهش نیز توصیفی ـ تحلیلی بوده است.
۱۴. ?The 2011 Protests: Were they about Democracy ، آذر ۱۳۹۱
اعتراضات در سال ۲۰۱۱: آیا این اعتراضات درباره دموکراسی بود؟
نوشتار حاضر با اشاره به اعتراضاتی که در سال ۲۰۱۱ در سراسر جهان به‌وقوع پیوسته بر این‌نظر است که اگرچه این اعتراضات در شمار خود نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش نداشته اما شدت آن بیشتر بوده و بیشتر در خاورمیانه و شمال آفریقا، مکان‌هایی که کمتر تجربه اعتراضات دموکراسی‌خواهانه را داشتند، صورت گرفته است. نوشتار حاضر به بررسی علل این اعتراضات؛ اینکه چرا در مناطقی که نامحتمل به‌نظر می‌رسیده رخ داده است؟ و نقش اقتصاد جهانی در این اعتراضات پرداخته است.
۱۵. Democracy and Islam – Compatible Norm Systems? ، تير ۱۳۹۱
دموکراسی و اسلام ـ سیستم‌های معیاری سازگار؟
نوشتار حاضر به دنبال بررسی کارامدی دولت‌های اسلامی و قابلیت تطابق آنها با دموکراسی است. نویسنده تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا نظریه‌های موجود درباره دولت اسلامی می‌تواند جوامع اسلامی را به سمت اجرای ارزش‌های دموکراتیک نظیر مشارکت سیاسی، منطق‌گرایی در قانونگذاری، احترام به حقوق بشر پیش ببرد یا نه؟ در این راستا نویسنده نخست به بررسی نظریه‌های سیاسی در مذاهب شیعه و سنی با رویکرد تاریخی پرداخته، سپس به توضیح نحوه مشخص شدن حاکمان و وظایف آنها در جوامع اسلامی پرداخته و مواردی چون حدود، اجرای شریعت، و قانونگذاری و احترام اسلام برای معیارهای بین‌المللی و حقوق بشر را بررسی کرده است.
برداشت از دموکراسی با نزدیک شدن به قرن 21 دچار تحولاتی شده است. منشاء این تحولات را هم تقاضاها از پایین (مطالبات مدنی شهروندان) و هم فشارها از بالا (فرایند جهانی‌شدن) تشکیل می‌دهد. حال پرسش پژوهش حاضر این است که چه آسیب‌هایی دموکراسی را در عصر جهانی‌شدن تهدید می‌کنند؟ پژوهش حاضر ضمن پذیرش تأثیر بی‌مناقشه جهانی‌شدن بر واگذاری حوزه‌های دموکراسی به سطوح فرو و فراملی و ایجاد و ساخت‌یابی دموکراسی در اشکال نو مثل دموکراسی در سازمان‌های جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای، در صدد آزمون این فرضیه است که جهانی‌شدن منجر به صورت‌بندی عناصر ایجادکننده تهدید در عرصه‌های متفاوت شده است.
در نوشتار حاضر از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات در چهار گفتمان سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن، به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام‌های سیاسی پرداخته شده تا چهارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام‌های مردم‌سالار فراهم شود. فرض نویسنده بر این است که برای تبیین این چهارچوب باید ابتدا نسبت مذکور را مشخص کرد. فرضیه نوشتار نیز نشان داده نظارت بر اطلاعات متاثر از رابطه متقارن میان امنیت، سیاست و اطلاعات بوده و به تبع تحولات صورت گرفته در این مفاهیم، از نظارت شخصی و یک‌جانبه به سمت نظارت قانونی و چندجانبه، در حال تکوین بوده است.
۱۸. The New Role of Central and Eastern Europe in International Democracy Support ، تير ۱۳۹۰
نقش جدید اروپای مرکزی و شرقی در حمایت از دموکراسی بین‌المللی
دموکراسی‌های جدید در اروپای مرکزی و شرقی به‌خصوص در جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی و بالکان غربی به‌طور روزافزونی در تعامل با فرایندهای حمایت از دموکراسی بین‌المللی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر تلاش‌ها برای ارتقای دموکراسی بین‌المللی از سوی این کشورها ـ کشورهایی که خود در داخل با برخی مسائل و مشکلات در این حوزه دست به گریبان هستند ـ هنوز اندک و محدود به حوزه‌های خاص، اما روبه‌رشد است. نوشتار حاضر به بررسی تلاش این کشورها در ارتقای دموکراسی بین‌المللی پرداخته و حوزه‌های اقدامات این کشورها و تاثیر آن را برشمرده است.
سیاست در جریان‌هاي فکري مختلف سیاسی قرن بیستم به وجوه گوناگون از جمله به سان روبنایی بر امر بنیادین اقتصاد، یا امري حداقلی که صرفا و باید در خدمت منافع فردي باشد و یا چنان سلطه،سرکوب و فریب روایت شده است. اما روایتی که هابرماس از سیاست به دست می دهد، روایتی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی است. اندیشه وي به طور کلی معطوف به نقد رهایی وعمل رهایی‌بخش است بنابراین در بستر این گرایش کلی است که فلسفه وي در تقابل و تضاد با مهم ترین جریان هاي فکري قرن بیستم قرار می گیرد. وي با بازسازي اندیشه‌هاي وبر، مارکس و مکتب فرانکفورت، در مقابل عقلانیت ابزاري فراگیر، اندیشه عقلانیت ارتباطی را ارائه می دهد و به پی‌ریزي مبانی مستدل فلسفی و عقلانی براي سیاست می پردازد.
۲۰. The Military's Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies ، خرداد ۱۳۹۰
نقش نیروهای نظامی در مبارزه با تروریسم: مسائل و پیامدها برای دموکراسی‌های لیبرال
نوشتار حاضر با ارائه نمونه‌های تاریخی و معاصر از دخالت نیروهای نظامی در مبارزه علیه تروریسم به نقش‌های ویژه‌ای که نیروهای مسلح در دموکراسی‌های لیبرال در متن داخلی و بین‌المللی مبارزه با تروریسم ایفا می‌نمایند پرداخته است. نویسنده بر این نظر است زمانی‌که نیروهای مسلح دولت وارد مبارزه با تروریسم می‌شوند مشکلات سیاسی، استراتژیک، مفهومی، دیپلماتیک و اخلاقی نیز بروز می‌کند. ازنظر نویسنده قدرت نظامی تنها به‌عنوان بخشی از استراتژی ضدتروریسم با هدف دربرگیری و خنثی‌سازی و نه نابودی فیزیکی گروه‌های تروریستی کارائی دارد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۸