درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > اسرائیل > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        صهیونیسم از اواخر قرن نوزدهم در عرصه بین‌المللی ظاهر شده و نقش امپریالیستی خود را همچنان ایفا می‌کند تا جایی که نمی‌توان مفهوم امپریالیسم را جدا از صهیونیسم تصور کرد. نوشتار حاضر با اشاره به مفهوم لغت یهود به بررسی شیوه‌های استعماری صهیونیسم پرداخته و فرایند تاریخی تشکیل دولت یهود را با کمک‌های انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد تشریح می‌کند.

۱