درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > کشورهای خلیج‌فارس > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        کشورهای خلیج فارس با وجود تاریخ طولانی تجاری گذشته و پیوندهای مذهبی و فرهنگی تمایل کمتری به همگرایی نسبت به مناطق جغرافیایی دیگر دارند. این نوشتار به کشورهای غیردموکراتیک منطقه پیشنهاد کرده که با برداشتن قدم‌هایی جدی در راه دموکراسی، مبارزه اصیل با تروریسم و خودداری از تخریب محیط زیست دریایی و با توسل به شیوه اعتمادسازی سعی در نزدیکی به یکدیگر و همکاری همه‌جانبه و فراگیر منطقه‌ای نمایند تا در سایه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی پیشرفت حاصل کنند.
بحران‌ افغانستان در غرب آسیا ‌ و بحران عراق،‌ برمنطقه خلیج فارس تاثیر گذاشته است. کشورهای قدرتمند جهان، به‌ویژه آمریکا با توجه به شرایط این مناطق، خود را وارد تحرکات و طرح‌های منطقه غرب آسیا و خلیح فارس کرده‌اند. در این نوشتار، سیاست این کشورها به‌ویژه آمریکا و موقعیت جدید کشورهای خلیج فارس در نظام جدید بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.

۱