درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > روانشناسی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        امروزه از اقناع به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های قدرت نرم و نفوذ اجتماعی یاد می‌شود. اهمیت اقناع در روابط اجتماعی، اعم از روابط بین فردی و روابط درون و برون گروهی و حتی در روابط سیاسی و دیپلماتیک موجب شده در چند دهه گذشته چندین مدل و نظریه پیرامون این پدیده انسانی ارائه شود. مدل هاولند یکی از نخستین و البته پراستفاده‌ترین آنهاست. اهمیت این مدل از این روست که تمامی عناصر یک ارتباط را مطمح نظر قرار داده و ویژگی‌های هر یک را نمایان می‌سازد. افزون بر این مدل چند مدل دیگر نیز به بحث پیرامون اقناع پرداخته‌اند. این مدل‌ها به ویژه به سبب برخورداری از پشتوانه پژوهشی متقن، از غنای نظری و علمی بیشتری برخوردارند که از میان آنها مدل ناهماهنگی شناختی و مدل احتمال بسط، از اشتهار بیشتری برخوردارند.
روان‌شناسی به عنوان علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی، کاربرد فراوانی در عملیات روانی دارد. در این زمینه نقش و کاربرد سه شاخه روان‌شناسی برجسته‌تر است که عبارتند از: روان‌شناسی یادگیری، اجتماعی و زبان و اندیشه. در میان نظریه‌های یادگیری، نظریه‌های ثرندایک و پاولف. کاربرد بیشتری دارند. مدل متقاعد سازی روان‌شناسی اجتماعی کوشیده است تا مهم‌ترین ویژگی‌های فرایند ارتباط اثربخش را کشف و عرضه کند. واژه‌ها، عناصر و ابزار اصلی عملیات روانی‌اند.در روان‌شناسی زبان و شناخت، از فرایند اثربخش واژها و نقش آنها در راه‌اندازی واکنش های مختلف هیجانی و عاطفی و جهت‌دهی به رفتار، بحث می‌شود. یافته‌های این رشته، کاربرد روزافزونی در عملیات روانی دارد.
نقش زبان به عنوان یکی از پایه های اصلی عملیات روانی بسیار وسیع است و استفاده از آن در اشکال مختلف عملیات روانی کاربرد ویژه‌ای دارد. به همین علت کاربرد زبان به عنوان بک ابزار عملیاتی با قابلیت هجومی و دفاعی دور از انتظار نیست. کلام انسان (مکتوب و غبر مکتوب) حاوی مجموعهای از ریزترین یا کلی‌ترین رگه‌های معنایی است که برآمده از ذهن و احساس اوست. این مضامین با هدف برقراری ارتباط بر زبان جاری می‌شود و بر فکر و روح مخاطب می‌نشیند. حد فاصل میان زبان و روان انسان، همان محدوده‌ای‌ است که پرداختن به آن راه را برای استفاده بهینه از این ابزار در عرصه‌های عملیاتی فراهم می‌سازد. نوشتار حاضر کارکردهای زبان در عملیات روانی را با اتکا بر یافته‌های زبان شناسی مورد بررسی قرار می‌دهد.

۱