درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > جنوب آسیا > هند > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. هــنــــــد ، دي ۱۳۸۶
هند یا بهارات ازجمله کشورهای پرجاذبه‌ای است که توجه مردم جهان و به ویژه ایرانیان را به خود جلب کرده است. نگاه ایرانیان به هند که به کشور هفتاد و دو دولت شهرت یافته است، متفاوت از دیگران و ریشه در روابط تنگاتنگ تاریخی ـ فرهنگی این دو کشور دارد. این کتاب اطلاعاتی در زمینه جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، جغرافیای اقتصادی، تاریخچه هند، سیاست و حکومت آن مناطق دیدنی و معروف، مشاهیر و کلمات متداول و جملات کاربردی ارائه می‌دهد.

۱