درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > اختلاف مرزی با افغانستان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        امروزه رودخانه‌های بین المللی جدا از نقشی که به عنوان خط مرزی کشورها دارند در زمینه های صنعتی، کشاورزی و کشتیرانی نیز از اهمیت بسزایی برای کشورهای ذینفع برخوردارند. رودخانه هیرمند در شرق ایران نیز از چنین ویژگی برای دو کشور ایران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو کشور قرار داشته است. نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که نقش رودخانه هیرمند در امنیت ملی ج.ا.ایران با توجه به اهمیت یافتن شرق میانه ایران، همزمان با قوت گرفتن احتمال تغییر گرانیگاه ژئوپلتیکی، سیاسی و نظامی مسائل خاورمیانه از اسرائیل به افغانستان تا چه حد است؟
در این مقاله پس از یک مقدمه به بررسی سوابق و وقایع تاریخی مربوط به اختلافات ایران و افغانستان بر سر رودخانه مرزی هیرمند پرداخته است و این مساله را از بعد حقوقی و امنیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نهایت نتایج حاصله را بیان می‌نماید.

۱