درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آفریقا > شمال آفریقا > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. The Underlying Causes of Stability and Unrest in the Middle East and North Africa: An Analytic Survey ، مرداد ۱۳۹۲
علل اصلی ثبات و ناآرامی در خاورمیانه و شمال آفریقا: یک پیمایش تحلیلی
پویایی‌های سیاسی و خشونت به مجموعه‌ای از بحران‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در سال‌های اخیر شکل داده است. بااین‌حال این عوامل تنها بخشی از داستان بوده و الگوهای سیاسی، ایدئولوژیک و مذهبی کنونی از اختلافات قومی، قبیله‌ای، فرقه‌ای و منطقه‌ای در داخل هر کشور شکل می‌گیرد. نوشتار حاضر به بررسی گرایشات جمعیتی، اقتصادی و امنیتی در MENA پرداخته و نشان ‌داده که چگونه این عوامل به نارضایتی و خشم عمومی در حال شکل دادن است. همچنین بررسی نقش حیاتی کیفیت حکومتداری، نظام‌های امنیتی داخلی، سیستم قضایی و پیشرفت در تغییرات اجتماعی در شکل دادن و پرداختن به مشکلات کشورهای این منطقه از دیگر موضوعاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.
۲. The Black Swan of Cairo ، ارديبهشت ۱۳۹۰
قوی سیاه قاهره
قیام‌های اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا در یک ویژگی با بحران مالی جهانی اشتراک دارند: هر دو رویداد، بدبینانه‌ترین سناریوهای ممکن تلقی می‌شدند و تحلیلگران احتمال وقوع آنها را بسیار کم می‌دانستند. این نشان می‌دهد که وقتی سیاست‌گذاران می‌کوشند ناآرامی و بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی را با رویه‌های سرکوبگرانه مدیریت کنند، تنها ریسک انفجار را افزایش خواهند داد. در جهان پیچیده امروز اجتناب از بی‌ثباتی بسیار دشوار ـ و شاید حتی غیرممکن ـ است و تلاش برای از بین بردن تفاوت‌ها به ناشناخته ماندن واقعیت منجر می‌شود. دلیل ناکامی سیا در پیش‌بینی انقلاب مصر و سه دهه پیش از آن در پیش‌بینی انقلاب اسلامی ایران را شاید بتوان در ساده کردن واقعیت در فرایندهای خطی جست‌وجو کرد.

۱