درگاه دید > موضوعات > علوم سیاسی > (۵۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        به باور نویسنده، بدون وجود یک سنت عقلی منسجم و ریشه‌دار، نمی‌توان انتظار داشت یک دولت مدرن واقعی شکل گیرد. درصورت نیاز به تأسیس چنین دولتی، فلسفۀ سیاسی به‌عنوان نخستین تلاش فکری انسان برای عقلانی‌سازی سیاست هنوز می‌تواند مورد توجه باشد. نوشتار حاضر با تمرکز بر فلسفۀ سیاسی و کندوکاو در چیستی و ماهیت آن، توجه خوانندگان را به امکانات بالقوۀ این مکتب فکری برای تأسیس یک دولت مدرن عقلانی جلب کرده است.
پس از جنگ دوم جهانی با چرخش نظریۀ سیاسی به‌سوی فلسفه‌های اسپینوزا و نیچه، شاهد قوام نظریۀ سیاسی رادیکال متأخر در اروپا هستیم. به‌ویژه پس از دهۀ 1990 و درپی تعمیق پدیدۀ جهانی‌شدن، نقد بنیادین مفاهیم همبستۀ مدرنیته و سرمایه‌داری ازسوی متفکرین رادیکال مطرح شد. در کنار کسانی چون فوکو، رانسیر، آگامبن، دلوز و گتاری، آنتونیو نِگری نیز سهمی مهم در فربه‌شدن این نظریه داشته است. هدف نوشتار حاضر، آن است که ضمن بررسی متن زمینه‌محورِ شکل‌‌گیری اندیشۀ آنتونیو نگری، چگونگیِ مفصل‌بندی مفهوم قدرت و درک دگرگونۀ وی از این مفهوم را پیگیری کند. قدرتِ سازنده مفهومی است که به کمک تفسیر رادیکال فلسفۀ اسپینوزا مفصل‌ بندی شده و در مقابلِ مفهوم مدرن و هابزیِ حاکمیّت قرار می‌‌گیرد.
اگر فهم امور بشری، سیاست و جامعه با رویکردی وجودگرایانه را محور تفکرات فلسفی و سیاسی آرنت بدانیم، در این نوشتار برآنیم که به بنیان‌های فکری و رویکرد تفاهمی او بازگردیم و به این پرسش که «فهم» در اندیشۀ آرنت به چه معناست و چه نسبتی با هرمنوتیک فلسفی دارد بپردازیم. نوشتار حاضر برای تفهیمِ فهم آرنت از روش او در فهم مقولات و موضوعات، روش و رویکرد تفسیری او را در متن سنت هرمنوتیکی و تطابق با دقایق فهم در اندیشه‌های هایدگر و گادامر قرار داده است.
به باور نویسنده در حوزة دیپلماسی هسته‌ای سه واژة انرژی هسته‌ای، دیپلماسی و علوم سیاسی بیش از همه تکرار می‌شود. نوشتار حاضرپس از توضیح این سه واژه به بررسی این سوال پرداخته که رابطة بین این سه حوزه چگونه خواهد بود؟ درعین‌حال رابطه بین حوزة فکر و حوزه عمل چگونه قابل تجزیه‌وتحلیل است؟
۵. انواع سناریو ، مهر ۱۳۹۳
سناریونویسی بدون شک مهم‌ترین روش آینده‌پژوهی است. این روش، گسترده‌ترین ابزار روش‌شناختی مشترک در میان آینده‌پژوهان به شمار می‌آید. این نوشتار سعی دارد برخی فعالیت‌هایی که نام سناریونگاری بر آنها گذاشته شده است را با یکدیگر مقایسه کند. مدل‌های کمی، سناریوهای احتمال - محور، سناریوهای تعاملی (بازی)، سناریوهای رخدادمحور، سناریوهای هنجاری و سناریوهای اکتشافی، از موضوعات مورد بحث در این نوشتار هستند.
هر طرح و الگویی برای پیشرفت و حرکت روبه جلو، مستلزم دقت در هویت تاریخی و تمدنی جامعه است. در جست‌وجوی الگویی پاسخ‌گو و کارآمد برای بررسی هویت ملی در ایران معاصر، توجه به مفهوم و نظریة سیاسی که برگرفته از نطریه‌های محض و فلسفه‌هاست، توجه نوشتار حاضر را به خود جلب کرده است بر این اساس، موضوع نوشتار حاضر جست‌وجوی دوگانة «پارادایم مطلوب» انقلاب اسلامی از بین مهم‌ترین و موثرترین پارادایم‌های هویت ملی در ایران معاصر و متقابلا تحلیل «دکترین ممکن» مدنظر ایران در سیاست‌گزاری آینده هویتی جامعه ایرانی است که به مدد گفتارپژوهی رهبران و سندپژوهی قانون اساسی و یک مصوبه فرهنگی در پی آن خواهیم بود.
نظريه (يا نظرية متقدم) يك سنتِ عقليِ طولاني در غرب است. مراد از نظريه يا سنت تفكر نظري در اين درآمدِ انتقادي، كوششِ فكري براي تبيين پديدارها پس از رخ دادن آنها نيست، بلكه منظور از نظريه، وضعيتِ پيشيني يا متقدمِ آن است؛ يعني هر نوع صورت‌بنديِ عمومي مقولات، مبتني بر تعقلِ محض كه پس آنگاه در پي ايجاد نسبت با واقعيت برمي‌آيد. پرسش مقاله حاضر آن است كه آيا نظرية مدرن با تقدم‌ورزيِ خود بر وجود، به ارزشي في‌نفسه بدل نمي‌شود (نهفتگيِ ارزش نظريه در خود نظريه)؟ در مقاله حاضر، اين في‌نفسگي خطايي بزرگ و ضددانايي تصوير شده است.
نوشتار حاضر به دنبال بررسي اين امر است كه آيا نظرية سرماية اجتماعي مي‌تواند تاثير يكساني بر مبــاحث توسعة سياسي به‌ويژه مشاركت و رفتار سياسي بر جاي گذارد؟ براساس منطق «پيوندهاي ضعيف»، مشاركت سازماندهي‌شده ازطريق پيوند افراد با طيف‌هاي گسترده‌تري از مردم، سبب مي‌شود سرماية اجتماعي ميان‌گروهي در ميان شهروندان افزايش یابد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا بين شبكه‌هاي اجتماعي با رفتار سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد يا خير؟ براي آزمون فرضيه‌ها از روش‌هاي تحليل همبستگي و تحليل رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. يافته‌ها نشان داده هرچند هر دو بعد سرمايه اجتماعي، رابطة معني‌داري با ابعاد مشاركت سياسي دارد، اما سرماية اجتماعي ارتباطي تاثير بيشتري بر روي رفتار سياسي دانشجويان دارد.
در سال‌هاي اخير به منظور علمي کردن سياست‌ها، فعاليت نهادهاي سياست‌پژوهي در سياستگذاري افزايش يافته است. يكي از روش‌هاي استفاده از روش علمي پژوهش در سياستگذاري، روش سياست‌پژوهي است. سياست‌پژوهي فرايند انجام تحقيق دربارة مسئلة اجتماعي يا تحليل آن به منظور ارائة توصيه‌هاي عملي به سياستگذاران است. نوشتار حاضر به بررسی این پرسش‌ها پرداخته که سياست‌پژوهي چيست؟ و عوامل زمينه‌ساز سياست‌پژوهي چیست؟ انواع آن کدام است؟ خصوصيت آن چیست؟ و فرايند آن کدام است؟
این نوشتار در پي تلاشي نظري براي صورت‌بندي پيامدهاي انقلاب از ديدگاه كارل پوپر، فیلسوف انگلیسی اتریشی تبار، است. به نظر برخي انديشمندان، پوپر يكي از متفكران تاثيرگذار قرن بيستم بوده است. نظريه او در باب مهندسي اجتماعي گام‌به‌گام يا همان اصلاحات در تقابل با مهندسي اجتماعي تماميت‌گرا و انقلابي طرح شده است، اما در آثارش نظريات او درباب پيامدهاي انقلاب به وضوح مشخص نشده است. در اين نوشتار كوشش شده ابتدا نظريات گوناگون در باب پيامدهاي سياسي طرح شود و سپس نظريه پوپر صورت بندي شود.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |