درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آفریقا > شمال آفریقا > مصر > روابط خارجی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. الربیع العربی فی مصر: الثوره و ما بعدها ، آبان ۱۳۹۱
بهار عربی در مصر: انقلاب و پس از آن
هدف نویسندگان کتاب حاضر این است که با تحقیق میدانی و نقد آکادمیک اصولی، تصویری از پویایی‌های اعتراضات مصر در جریان انقلاب 25 ژانویه ترسیم کنند. در این راستا، کتاب در برابر مفهوم سیاست رسمی نهادها (سیاست از بالا)، مفهوم سیاست و تراکنش‌های غیر رسمی و بیرون‌نهادی (سیاست از پایین) را مطرح می‌کند. نویسندگان کتاب در قالب ده فصل به بحث درباره موضوعاتی مثل پویایی‌های سرزمینی کنونی مصر، تحلیل تراکنش میان دولت و جریان‌های دینی و لحن و کیفیت ادبیات دینی در جریان‌های اجتماعی جدید مصر، نقش جوانان و پویایی‌های جامعه جوان در انقلاب مصر، نقش زنان و چالش‌های پیش روی آنان، نفوذ ارتش مصر پیش و پس از انقلاب، روابط مصر با دیگر کشورها در دوره پس از انقلاب و فرایند گذار دموکراتیک در این کشور پرداخته‌اند.

۱