درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > قرن ۱۳ق. > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        دولت ایران در آغاز سده ۱۹ با برقراری روابط منظم دیپلماتیک با دولت‌های بزرگ اروپا (انگلیس، فرانسه و روسیه) ناخواسته پا به عرصه سیاست بین‌الملل نهاد؛ اما به علت ناآگاهی درباریان قاجار از رموز این عرصه نه تنها از برقراری روابط و پیمان‌های اتحاد سودی عاید نشد، بلکه ایران وجه‌المصالحه قدرت‌های اروپایی قرار گرفت. در این سده بخش‌های پهناوری از شمال، شرق و غرب ایران تجزیه شد، خلیج‌فارس زیر سلطه بریتانیا درآمد و امتیازهای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و حتی نظامی بسیاری به دولت‌های مذکور داده شد. در اوایل سده ۲۰ دولت ایران تحت‌الحمایه دولت‌های انگلیس و روسیه گردید؛ ولی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی، فصلی نوین در روابط خارجی ایران رقم خورد.

۱