درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > سانسور > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. China Soon to Be World's Biggest Internet User ، بهمن ۱۳۸۵
چین به زودی بزرگ‌ترین استفاده‌کننده از اینترنت در سطح جهان خواهد بود
در حالی که از هر ده نفر چینی، یک نفر از اینترنت استفاده می‌کند، تعداد کاربران اینترنت در این کشور به زودی از کاربران آمریکایی پیشی خواهد گرفت. در این ارتباط دولت چین در حالی‌که استفاده از اینترنت را برای اهداف آموزشی و تجاری تشویق می‌نماید، مطالب بحث‌برانگیز سیاسی، تاریخی و تفریحی سانسور و فیلتر می‌گردد. در این خصوص شرکت‌های غربی تامین‌کننده اینترنت با وجودی‌که مشتاق افزایش نفوذ خود در این کشور می‌باشند، با این سیاست پکن نیز مخالفت نمی‌کنند.

۱