درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > مشارکت سیاسی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        گروه، هسته اصلی زندگی اجتماعی است و مشارکت بعنوان ضرورت گریز ناپذیر آن با دو عنصر مشارکت کننده و موضوع مشارکت زندگی گروهی و هویت آن را تداوم می‌بخشد.پس اهمیت اصلی گروه در پرورش افراد برای فعالیت و مشارکت در مجموعه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی است.در این مقاله ماهیت مشارکت سیاسی به مثابه مصالحه و مذاکره بین اعضای نهاد اجتماعی برای دستیابی به خواسته‌های سیاسی شهروندان در قالب بررسی انتخابات و مشارکت انتخاباتی به عنوان بارزترین نمودار مشارکت سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جامعه‌پذیری نخست روندی است آموزشی٬ که از اوان کودکی آغاز و در طول زندگی به‌طور مستمر و آرام ادامه دارد و در این مسیر هنجار‌ها و رفتار‌های پذیرفتنی یک ملت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. به تعبیری دیگر٬ جامعه‌پذیری سیاسی موجب انتقال فرهنگ سیاسی می‌شود. فرهنگ سیاسی نیز خود بر مشارکت مردم تاثیر می‌گذارد. تاثیری که می‌تواند در جهت مثبت٬ ثبات حکومت، یا در جهت منفی٬ بی‌ثباتی آن را موجب گردد.

۱