درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > دیکتاتوری > (۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Die Friedrich - Naumann Stiftung ، تير ۱۳۸۳
بنیاد فریدریش ناومان
بنیاد فریدریش ناومان، بنیادی مستقل و غیرانتفاعی است که با هدف کاهش سلطه‌گری در جهان و کمک به شهروندان برای آگاهی از حقوق خود و انجام فعالیت‌های سیاسی بنیان نهاده شد. آموزش سیاسی، گفت‌وگوهای سیاسی، مشاوره سیاسی و حمایت از متخصصان و پژوهشگران از فعالیت‌های این بنیاد به شمار می‌آید.
قرن بیستم شاهد جابجایی فراوان حکومتهای دموکراتیک و اقتدار گرا بوده است و هرچه به پایان این سده نزدیک می‌شویم این روند به سود حاکمبت دولتهای دموکراتیک پیش می رود. با افزایش کشورهایی که نهادها ی حکومت دموکراتیک را در جامعه خود رو به رشد می‌بینند شاهد بروز مشکلات و پیامدهای این تغییر و تحول در این گونه کشورها هستیم. نوشتار حاضر با اشاره به این رویه طی سده گذشته، ضمن برشمردن ویژگیهای حکومتهای دموکراتیک به بررسی فرضیه فرا رسیدن گرفتاریهای دولتهای دموکراتیک پرداخته است.
با پایان یافتن ستیز ایدئولوژیهای کمونیسم و لیبرالیسم در اواخر قرن بیستم نظریه "پایان تاریخ" از سوی نظریه پردازان غربی مبنی بر این که دموکراسی لیبرال تنها گزینه پیش روی جوامع است پا به عرصه گفتار سیاسی گذاشت. بررسی انطباق همسویی ملت‌ها و حکومت‌ها در مسیر آرمان دموکراسی(پایان تاریخ) با واقعیات موجود که بسیار مهم و تامل بر انگیز است، از محورهای این نوشتار می‌باشد. تعریف دموکراسی مبنی بر باور به آزادی و، نفی سلطه و عدم تمرکز قدرت سرآغاز مباحث مقاله است که طی آن از آزادی و شهروند آزاد به عنوان رکن تعیین کننده دموکراسی یاد شده است.بررسی نسبت میان آزادی و دموکراسی و برشمردن بنیانهای هفتگانه آن در جوامع امروز از دیگر مباحث این مقاله است
افزایش ناراضیان اینتر نتی که با سانسور دولتی مقابله می‌‌کنند بیانگر این است که اینترنت به عنوان ابزاری قدرتمند، علیه دیکتاتوری نقش مهمی ایفا میکند. اینتر نت و سایر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر یاری رساندن به زمامداران خودکامه برای رقابت در اقتصاد جهانی، این کشورها را در زمینه حکومت کار ساز تر یاری می‌نماید. اینتر نت علیرغم توانمند سازی دیکتاتورها، آنان را ناگزیر می‌کند در رفتار خود تجدید نظر کرده و خود را با خواسته‌های مردم منطبق سازند و در برخی موارد تحولاتی بنیادین صورت دهند.باز کردن درها به روی اینترنت احتمالا بازگشت به فرهنگ پنهان‌کاری بوروکراتیک سوء استفاده از قدرت و عدم پاسخگویی را دشوار خواهد ساخت.

۱