درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > فرهنگ > (۵۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که فرهنگ سیاسی روسیه چه تحولاتی داشته و در دورۀ جدید در چه وضعیتی است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح است که فرهنگ سیاسی روسیه از شکل سنتی آن در دورۀ پیش از پتر با مدرنیسم و الزامات آن همزیستی یافته و در دورۀ جدید باوجود تحولات مهم در حوزۀ ارتباطات و نهادهای مدنی همچنان بازتولید شده و بر رفتارهای سیاسی تاثیرگذار بوده است. برای بررسی این موضوع، نخست به ارائۀ مفهوم فرهنگ سیاسی پرداخته و سپس تطور و تکوین آن را در روسیه بحث شده است. ابعاد و ویژگی‌های فرهنگ سیاسی روسیه موضوع بحث بعدی است و در پایان تاثیر آن را بر جامعه ارزیابی شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای اجرای آن از روش کتابخانه‌ای و فضای مجازی استفاده شده است.
به باور نویسنده، واقعیت‏‌های ژئوپلیتیک و ملاحظات امنیتی همواره نقش اساسی در تعیین رفتارهای سیاسی و تصمیمات استراتژیک عربستان داشته‌‏اند، اما سیاستمداران سعودی در سال‌‏های اخیر رفتارهایی بروز داده‌‏اند که بیش از آنکه ناشی از این مبانی باشد، متأثر از هنجارهای فرهنگی و مؤلفه‏‌های هویتی شکل‌‏دهنده به تصمیمات سیاسی و استراتژیک یا به عبارت دیگر «فرهنگ استراتژیک» آنها بوده است. نوشتار حاضر تلاش دارد تصویری از فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی ارائه دهد.
سوال اصلی نوشتار حاضر این است که فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه چه تاثیری داشته است؟ فرضیۀ پژوهش عبارت است از اینکه که فرهنگ استراتژیک روسیه با منطقی تدافعی متشکل از مولفه‌هایی همچون تصور تهدید، ویژگی‌های ژئوپلیتیک و نگاه توسعه‌طلبانه، اندیشۀ قدرت بزرگی و تلاش برای هژمون منطقه‌‌ای شدن، اقتدارگرایی غالب و گفتمان ملی‌گرایی روسی و هویت اسلاو- ارتدوکس، بر روی ساختار تصمیم‌گیری استراتژیک و الگوی رفتاری این بازیگر در عرصۀ سیاست خارجی و محیط بین‌المللی تاثیر عمیقی دارد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده است.
۴. فرهنگ: عنصر ناچیز شمرده‌شده در سیاست امنیتی ، تير ۱۳۹۵
Culture: An Underrated Element in Security Policy
نوشتار حاضر نقدی بر رویکرد و سیاست امنیت داخلی کشورها دارد. نویسنده تلاش نموده است با واکاوی نقش فرهنگ در امنیت، راه‌حلی ریشه‌ای و بنیادین برای مبارزه علیه تروریسم بیابد. به باور نویسنده، تمامی اموری که فرهنگ‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازند، هنوز هم علی‌رغم تبلیغات گستردۀ جهانی‌سازی وجود دارند و نظریه‌هایی که زندگی در کنار یکدیگر را ترویج می‌کنند، درعمل حتی اندکی نیز به آنچه تبیین نموده‌اند نزدیک نشده‌اند. وی درصدد معرفی نظریه‌ای است که به جذب مفاهیم بیشتری در چهارچوب کلی فرهنگ اجازه دهد. کانون توجه این نظریه، به گفتۀ نویسنده، بنیان وجودی انسان و سازمان اجتماعی است که اجازه خواهد داد نظریه‌ای تطبیقی براساس انسان و اجتماع شکل بگیرد.
۵. Culture: An Underrated Element in Security Policy ، دي ۱۳۹۴
فرهنگ: عنصری ناچیز شمرده شده در سیاست امنیتی
پژوهش حاضر ارائه‌دهندۀ نظریه‌ای فرهنگی است که باعث می‌شود تا مطالعۀ امنیت گسترۀ وسیع‌تری بیابد. نقطۀ تمرکز نوشتار بر روی اصول حیات بشر و سازمان اجتماعی اوست که یک مطالعۀ تطبیقی دربارۀ فرهنگ و عناصر سازندۀ آن را ممکن می‌سازد. نویسنده با استفاده از دو الگوی ادغام و جداسازی فرهنگی، مدعی است که این فرهنگ است که به یک جامعه امکان می‌دهد تا در دیگر جوامع ادغام شود یا نه، راه مجزایی را در پیش گیرد و سیاست امنیتی خاص خود را در دستور کار قرار دهد.
نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش کرده است که فرایند صلح ترکیه و کردهای این کشور را با به‌کارگیری نظریه‌های چند‌فرهنگ‌گرایی توضیح دهد. همچنین درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی چگونه می‌توانند فرایند صلح در ترکیه را تبیین کنند؟ نتیجۀ به‌دست آمده از این پژوهش نشان داده است که نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی قابلیت تبیین فرایند صلح ترکیه و کردهای این کشور را دارد.
شبکة شهرهای خلاق یونسکو بر این باور استوار است که فرهنگ از نقش و قابلیت عمده‌ای در احیا و توسعة آیندة شهرها برخوردار است. در این رهگذر، شبکه‌سازی شهرهای خلاق موجب برقراری پیوند بین شهرها ازطریق تبادل تجربیات ایده‌ها، اقدامات مناسب برای توسعة فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این واحدهای محلی می‌شود. نویسنده بر این باور است که این شبکه موجب ایجاد پیوندهای بین‌المللی بین شهرهایی می‌شود که دارای تاریخ خلاق مشترک هستند تا از این رهگذر، موجبات ارتقای نقش‌‌فرینی شهرها در دانش فرهنگی خلاق را فراتر از مرزهای ملی و شکاف‌های اقتصادی فراهم آورد.
نویسنده بر این باور است که تفکر و زبان دو مزیت انسان است که سبب پیدایش عقیده و فرهنگ و تمدن می‌شود و انتقال هر یک از آنها فقط با برقراری ارتباط امکان‌پذیر است. وی همچنین مدعی است تفکر ارزشی شیوه‌ای برای شناسایی موقعیت‌های تصمیم مطلوب سپس بهره‌برداری از منافع این موقعیت‌ها ازطریق حل آنهاست. در هر موقعیتی برای تصمیم‌گیری در این نوع تفکر، ارزش‌ها اهمیت بنیادی دارند.
این نوشتار گزارشی است از میزگرد "نقش فرهنگ در توسعه و توسعه در فرهنگ"، که به بررسی سوالاتی چون: تعریف توسعه و فرهنگ چیست؟ ویژگی‌هاي فرهنگ ایران چیست؟ کدام ویژگی‌هاي فرهنگی باعث توسعه و کدام یک باعث عقب‌ماندگی می‌شود؟ پرداخته است. آقایان دکتر امیر دبیري مهر، دکتر فیروز رازنهان، دکتر حامد حاجی حیدري، دکتر ابراهیم معظمی گودرزي، دکتر مهدي ناظمی و مهندس سیدمرتضی نبوي از شرکت کنندگان در این میزگرد بوده‌اند.
این نوشتار متن میزگردی است با عنوان «نقش فرهنگ در توسعه و توسعه در فرهنگ» که با شرکت دکتر امیر دبیری‌مهر، دکتر حامد حاجی‌حیدری، دکتر فیرووز رازنهان، مهندس سیدمرتضی نبوی و دکتر ابراهیم معظمی گودرزی،برگزار شده و به بررسی سوالاتی چون: تعریف توسعه و فرهنگ چیست؟ ویژگی‌های فرهنگ ایران چیست؟ کدام ویژگی‌های فرهنگی باعث توسعه و کدام یک باعث عقب‌ماندگی می‌شود؟ پرداخته است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |