دیدگاه نخستین هیات ایرانی اعزامی به سیام درباره کنستانتین فالکون


منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۸۵ , September 22 2006
  سال هفتم,  ۲۶-۲۷,  تهران
نویسنده (گان):خوشرو، علیرضا؛
کدبازیابی: pp00020073603250415
چکیده: پیشینه حضور ایرانیان در تایلند به سده ۱۶ میلادی برمی‌گردد. برخی از ایرانیان ماندگار در سیام همچون شیخ احمد قمی و آقامحمد استرآبادی به تدریج با نشان دادن لیاقت خود به مقام‌های بالای دولتی و حکومتی در تایلند رسیدند. نخستین سفیر پادشاه تایلند که به دربار شاه سلیمان صفوی وارد شد، یک ایرانی‌تبار به نام حاج‌سلیم مازندرانی بود. شاه سلیمان نیز محمد حسین بیک را همراه هیاتی سیاسی به تایلند فرستاد. در این زمان، یک یونانی‌تبار به نام فالکون که به منصبی بالا در دربار سیام رسیده بود، کوشید از نفوذ ایرانیان در دربار سیام بکاهد. وی در این راه موفق شد و توانست آقامحمد استرآبادی را از دربار شاه نارای اخراج کند، حاج‌سلیم مازندارنی را متهم به خیانت به شاه سیام کند و به دوران خوب ایرانیان در تایلند پایان دهد.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - تایلند؛ تایلند - روابط خارجی - ایران؛ ایران - تاریخ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: