تهدید در نظریه‌های امنیت


منبع: فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۵ , December 21 2006
  سال هفتم,  ۲۷,  تهران
نویسنده (گان):عبداله‌خانی، علی؛ عصاریان‌نژاد، حسین؛
کدبازیابی: pp00020072201381513
چکیده: تهدید در هر یک از موضوعات امنیتی نشانگر میزان خدشه‌ای است که به احساس امنیت وارد می‌شود. مقاله حاضر تلاش دارد این کارکرد را با بررسی مکاتب و رهیافت‌های رئالیستی، نئورئالیستی، سازه‌انگاران، مکتب کپنهاگ، نظریه امنیتی جهان سوم، قدرت نرم، اطلاعات و نظریه‌های اقتصادی به بحث بگذارد. لذا به این منظور تمامی نظریه‌ها و رهیافت‌ها، ماهیت، سطح قلمرو، ابعاد و چگونگی سنجش تهدید را ارزیابی نموده است. هدف این بررسی شناسایی و دسته‌بندی مفاهیم و برداشت‌های تهدید در سه حوزه معرفت‌شناسی، اثبات‌گرایی، سازه‌انگاری و فرااثبات‌گرایی است که در پی آن مشخص می‌شود استباط تهدید در این سه حوزه، بر چه اساسی است.
موضوع(ات): امنیت ملی؛ وعید؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: