تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب(۱۰): مارکس؛جامعه کمونیستی و پایان تاریخ


منبع: اطلاعات سیاسی - اقتصادی
آدرس وب:http://www.ettelaat.com/et/siasi/197/110.pdf...
تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ , April 20 2004
  سال هجدهم,  ۱۹۷- ۱۹۸,  ۱۱۰ -۱۲۳,  تهران
نویسنده (گان):شریعت، فرشاد؛
کدبازیابی: pp00020040308460417
چکیده: کارل مارکس آلمانی که از او به عنوان بنیانگذار مارکسیسم یاد میشود از جمله فلاسفه معاصر غرب است که تاثیر شگرفی در شکل گیری و تحول جامعه مدنی غرب داشته است. نظریات وی ترکیبی از سه سنت اقتصاد سیاسی انگلیسی، سوسیالیسم تخیلی فرانسوی و آرمانگرایی آلمانی است. وی بااستفاده از نظریات هگل و فوئر باخ ماتریالیسم دیالکتیک را بوجود آورد و با اشاره به شیوه تولید در جوامع از آن به عنوان ابزار اساسی در شکل گیری اجتماع و طبقات اجتماعی یاد می کند و نظام سرمایه داری را به دلیل قرار دادن ابزار تولید در دست عده‌ای خاص به باد انتقاد می ‌گیرد.
موضوع(ات): جامعه مدنی - اروپا؛ جامعه شناسی مارکسیستی؛ مارکسیسم؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: