آمریکا قدرتی رو به افول یا درحال برآمدن


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۹ تیر ۱۳۸۷ , June 29 2008
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: cf00020094501490310
چکیده: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در تاریخ ۹/۴/۱۳۸۷ نشستی تحت عنوان «آمریکا قدرتی روبه افول یا در حال برآمدن در محل موسسه و با حضورکارشناسان برگزار کرد. نوشتار حاضر اهم دیدگاه‌ها و مطالب ارائه‌شده در این نشست است.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ اقتدار؛ ایالات متحده - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - اوضاع اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: