جهانی شدن و استعمار دوباره: موردشناسی کشورهای اسلامی در قرن بیست‌ویکم
Globalization or Recolonisation?: The Muslim World in the 21 at Century


منبع: / نشر نی
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۸۷ , December 30 2008
  4-027-185-964-978,  224,  تهران
نویسنده (گان):محمدی، علی؛
مترجم (ان):محمدی، علی؛
کدبازیابی: bk00020090004270415
چکیده: اکنون بیش از دو دهه است که مطالعه و پژوهش در مورد فرایند و اثرات جهانی شدن در جهان امروز آغاز شده است. یکی از موضوعات حائز اهمیت در این زمینه بررسی نگرش پژوهشگران مسلمان به فرایند جهانی شدن و ارزیابی آن است چون این فرایند خود به تنهایی تاثیری شگرف بر کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهای مسلمان داشته است. کتاب حاضر برای ایجاد آگاهی دوباره واکنش مسلمانان درمقابل فرایند جهانی شدن و اثرات آن بر کشورهای مسلمان، دست به مقایسه کشورهای اسلامی و غیراسلامی زند و به بررسی نگاه مسلمانان به این فرایند می‌پردازد.
موضوع(ات): جهانی شدن ـ جنبه‌های مذهبی ـ اسلام ؛ اسلام ـ قرن 20 م ؛ جهانی شدن ـ کشورهای اسلامی ـ جنبه‌های اقتصادی ؛ کشورهای اسلامی ـ سیاست و حکومت ـ قرن 20 م؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: