چشم‌انداز همگرایی در اتحادیۀ اروپا و رابطۀ آن با جمهوری اسلامی ایران


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ , April 11 2015
  978-964-526-227-1,  264 ص.,  تهران
نویسنده (گان):احمدی لفورکی، بهزاد؛
کدبازیابی: FD053C5
چکیده: در سال‌هاي اخير مجموعه تحولات و رويدادهاي مختلف در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و به‌ويژه بحران اقتصادي یورو كه اتحاديۀ اروپا و كشورهاي عضو آن را دربرگرفته، بار ديگر آيندۀ اتحاديۀ اروپا را به سطح مباحث علمي، سیاستگذاری و حتي افكار عمومي آورده و با پاسخ‌هاي متفاوتي مواجه شده است. کتاب حاضر نیز با هدف پاسخ دادن به پرسشی مشابه شکل گرفته و در مقالات متعدد آن، تلاش شده تا به این پرسش از جنبه‌های مختلف و در دو سطح ملی و اتحادیه پاسخ داده شود.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ همگرایی (اقتصاد)؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: