کتاب خاورمیانه (۷) (ویژه تحولات عراق)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ , March 15 2010
  978-964-526-121-2,  ۲۶۹ص. ,  تهران
نویسنده (گان):دارمی، سلیمه گردآوری و تدوین؛
کدبازیابی: FC2DADD
چکیده: این کتاب درنظر دارد با ارزیابی تحولات عمومی و راهبردی عراق به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین همسایگان بر محیط امنیت ملی ایران، ضمن مشاهده هدفمند تحولات و رویدادهای این کشور به گردآوری، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده بپردازد تا بدین‌وسیله نسبت فرایندهای موجود در صحنه عراق را با امنیت و منافع ملی ایران تجزیه‌وتحلیل نماید. دراین‌راستا، مهم‌ترین رویدادها و تحولات رخ‌داده در عراق طی سال 1388 در دو حوزه کلی رویدادهای عمومی شامل سیاست داخلی و سیاست خارجی، و تحولات راهبردی موردتوجه قرار گرفته‌اند.
موضوع(ات): عراق – سیاست و حکومت – قرن ۲۱م.؛ خاورمیانه – سیاست و حکومت – قرن ۲۱م.؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: