سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل؛ چالش‌ها و راهبردها


منبع: فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ , September 22 2010
  سال یازدهم ، شماره 42,  257 - 259
نویسنده (گان):بلوردی، محمدرضا؛
کدبازیابی: FB3EB15
چکیده: کتاب حاضر در 5 بخش ضمن بیان برخی اقدامات موفق یا ناموفق دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در دوره‌های مختلف، به بررسی وضعیت کنونی این دستگاه‌ها، مشکلات میدانی و مدیریتی آنها و راهکارهای آینده برای موفقیت هرچه بیشتر در صحنه فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی پرداخته است.
موضوع(ات): سازمان اطلاعاتی - اسرائیل؛ ایون ، شموئیل . سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل: چالش‌ها و راهبردها - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: