نقش برجام در توسعۀ روابط اتحادیۀ اروپا و ایران


منبع: فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ , September 21 2016
  سال هفتم، شماره 27
نویسنده (گان):قائم پناه، صمد ؛ دشتی ورمزانی، منیر ؛
کدبازیابی: F1B847A
چکیده: نفوذ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیۀ اروپا در مبادلات جهانی و منطقه‌ای می‌تواند زمینۀ مناسبی را برای گسترش همکاری و همگرایی بین دو طرف فراهم ‌آورد؛ اما تاکنون روابط دو طرف در طول بیش‌از سه دهه نه‌تنها نهادینه نشده؛ بلکه با فرازونشیب همراه بوده و در دوره‌هایی به سردی گراییده است. به باور نویسنده، از آغاز بروز بحران هسته‌ای، اتحادیۀ اروپا خود را یکی از طرف­‌های اصلی حل‌‌و‌فصل مسئلۀ هسته‌ای ایران معرفی کرده است و این موضوع ازسوی ایران نیز، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش سازه‌انگارانه و باتوجه به توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 و پذیرش برجام، به‌دنبال بررسی روابط ایران و اتحادیۀ اروپا در دوران پسابرجام است.
موضوع(ات): توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: