تحلیل روند و ویژگی‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با تاکید بر بنیان‌های جغرافیای نظامی


منبع: فصلنامه مطالعات دفاع مقدس
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  سال سوم، شماره 4 ,  47-74
نویسنده (گان):ربیعی، حسین؛
کدبازیابی: F147F36
چکیده: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که حدود هشت سال به‌طول انجامید، گستره‌ای به مساحت بیش از 600 کیلومتر را دربر گرفت و یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های قرن بیستم را رقم زد. بررسی و تحلیل دقیق‌تر روند جنگ، میزان پیروی روند جنگ از بنان‌های جغرافیای نظامی را در هر دو جبهه روشن می‌کند. نوشتار حاضر، با برشمردن ویژگی‌های عملیات نظامی طرفین جنگ، کاربست اصول کلی جغرافیای نظامی را از سوی هر کدام از طرف‌های درگیر، بررسی و تحلیل کرده است.
موضوع(ات): جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ ؛ استراتژی نظامی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: